MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI                      : Kalemzen Yazılım Donanım Mühendislik Danışmanlık Bilg. İletişim Telekomünikasyon İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Adresi                        : Teknopark Ankara İvedik OSB Mah. 2224. Cad. No:1 / 14 Yenimahalle / Ankara

İnternet Sitesi             : www.kalemzen.com.tr

E-posta                       : iletisim@kalemzen.com.tr

Telefon                       : 0 (312) 394 00 14

Faks                            : 0 (312) 394 00 30

Ticaret Sicil No          : 286929

MERSİS No               : 0491031512800015

ALICI/TÜKETİCİ        : 

Telefon                        :

Adresi                         : 

E-posta                       :

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER/HİZMETLER

2.1.        Sipariş konusu Ürünler/Hizmetler, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) akdedilmesinden önce https://kalemzen.com.tr/satin-al adresinden seçmiş ve ödemesini yapmış olduğunuz Ürünler/Hizmetlerdir.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.        İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait  https://kalemzen.com.tr/ alan adlı internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı nitelikteki, satış fiyatı internet sitesinde belirtilen ve bu şartlar altında ALICI’ya sunulan ürünün/hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.2.        ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli ve benzeri tüm bilgiler ile Cayma Hakkı ve İade Politikası konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/hizmeti ödeme işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.

  1. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.        İşbu Sözleşme’nin tarafları ALICI ile SATICI’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’de belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’nin taraflarına aittir.

4.2.        ALICI,  https://kalemzen.com.tr/satin-al sitesinde sunulan herhangi bir ürün/hizmetten faydalanabilmek için esas olarak ödeme bilgileri kayıt  ekranında bulunan formu doldurmalı ve yine aynı sayfada bulunan kredi kartı ya da havale/eft seçeneklerinden biri ile ürün/hizmet bedelini ödemilidir.

4.3.        ALICI, gerek kendisinden gerekse de ödeme için kullanılan bankadan kaynaklanan herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya ödeme işleminin iptal edilmesi gibi hallerde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürün/hizmet kapsamındaki edimini ifa etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.        ALICI, site üzerinden satın almak istediği ürün/hizmet için SATICI tarafından belirlenen satış bedelinin fahiş olmadığını, satın alma esnasında seçili ürün(ler)/hizmet(ler) için belirlenmiş olan bedelinin SATICI tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini, bu doğrultuda kayıt ekranında uzun süreli bekleme gerçekleşmesi ve satın alma işleminin sürüncemede bırakılması durumunda seçili ürün/hizmet için belirlenen satış bedelinin de değişebileceğini, bu durumda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.        ALICI, satın almış olduğu ürünleri/hizmetleri izin ve yetki verilen sınırların dışında kullanmayacağını; Sözleşme’de sayılan yükümlülüklerine uymaması halinde ise SATICI’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.        SATICI, ALICI tarafından satın alınan ürün(ler)/hizmet(ler) için gereken kurulum/aktivasyon/lisanslama işlemlerinden uygun olanını ödemenin tamamlanmasını takiben makul süre içerisinde gerçekleştirmekle   yükümlüdür.

4.7.        SATICI tarafından bildirilen bilgiler ve koşullar doğrultusunda çevrimiçi gerçekleştirilecek olan kurulum/eğitime ALICI’nın, SATICI kusuru ile katılamama hariç olmak üzere, kendisinden kaynaklanan sebeplerle katılmaması, hizmetin kesintiye uğraması durumlarında SATICI’nın bir sorumluluğu bulunmayacağını ALICI peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8.        ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden yapacağı ödeme kayıt  işlemi esnasında verdiği kişisel/kurumsal ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  1. CAYMA HAKKI

5.1.        6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında çıkarılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz”. İşbu Sözleşme’nin konusu Elektronik ortamda sunulan hizmetler, ürünler veya lisanlar olduğundan ötürü ALICI’nın bu Sözleşme kapsamında kanundan doğan cayma hakkı bulunmamaktadır.

5.2.        SATICI tarafından belirlenen tüketici lehine cayma politikası kapsamında ise ALICI, ödemeyi tamamlayarak edindiği ürün/hizmetleri, SATICI tarafından yapılacak kurulum/aktivasyon/lisanslama işlemlerinden önce iade talep edebilecek, hiçbir tazminat ve kesinti ile karşılaşmaksızın sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır.

5.3.        ALICI, 5.2 maddesinde belirtilen iade talebini iletisim@kalemzen.com.tr adresine e-mail atarak SATICI’ya bildirecektir. Ürün/Hizmet için yapılan ödemenin iadesi, ödeme yöntemine bağlı olarak ALICI’nın kredi kartına veya banka hesabına iade talebinden itibaren 10 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

  1. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1.        ALICI tarafından Site’den satın alınan ürünlerin/hizmetlerin bedeli ve adedi, Ödeme Bilgileri ekranında Sipariş Özeti alanında belirtilmiştir.

6.2.        ALICI, satın almış olduğu ürüne/hizmete ilişkin bedeli, kredi kartı ile sipariş anında ya da  siparişi oluşturduktan itibaren 3 (üç) saat içerisinde SATICI’nın  Banka hesabına havale/eft yöntemi ile gönderecektir. Söz konusu bedelin işbu maddede belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, göndericiye iade olunması vb. sebeplerle SATICI’ya ulaşmaması durumunda satış işlemi tamamlanmamış olacağından işbu Sözleşme ilişkisi en baştan itibaren geçersiz addedilecektir.

6.3.        ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site’de seçmiş olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup SATICI’nın bu ve benzeri ödeme konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

7.1.        Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

7.2.        Mücbir Sebep durumunda SATICI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

8.1.        Taraflar, işbu Sözleşme sebebiyle aralarında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2.        İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.

8.3.        İşbu Sözleşme’nin uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de belirlenen sınırlar gözetilerek ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

SATICI                      : Kalemzen Yazılım Donanım Mühendislik Danışmanlık Bilg. İletişim Telekomünikasyon İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi                        : Teknopark Ankara İvedik OSB Mah. 2224. Cad. No:1 / 14 Yenimahalle / Ankara

İnternet Sitesi             : www.kalemzen.com.tr

E-posta                       : iletisim@kalemzen.com.tr

Telefon                       : 0 (312) 394 00 14

Faks                            : 0 (312) 394 00 30

Ticaret Sicil No          : 286929

MERSİS No               : 0491031512800015

ALICI:

Telefon                       :

Adresi                         :

E-posta                       :

IP Adresi                    :